Valikko Sulje

Santahaminan Upseerikerho r.y:n säännöt

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
 
Yhdistyksen nimi on Santahaminan Upseerikerho ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä jäljempänä nimitystä kerho.
 
2§ TARKOITUS JA TOIMINTA
 
Kerhon tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää jäsenissä toveruutta, yhteenkuuluvuutta ja upseerihenkeä, edistää ja ylläpitää jäsentensä upseeritaitoja ja -valmiuksia sekä toimia yhdyssiteenä kerhon ja muiden upseerijärjestöjen ja Santahaminassa toimivien muiden yhdistysten kesken.
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho järjestää yhteisiä esitelmä-, kerho- ja juhlailtoja sekä upseerien jatkokoulutusta.
 
Kerho ylläpitää Santahaminan Teerisaaressa olevaa saunamajaa sekä jäsenten että yhteistyökumppaneiden ja Santahaminan asukkaiden käyttöön.
 
Toimintaansa tukeakseen kerho voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä harjoittaa yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa. Lisäksi Kerho voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.
 
 
3§ JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
 
Kerhossa on kunniajäseniä, varsinaisia jäseniä ja kannattavia jäseniä. Kunniajäseneksi hallituksen esityksestä voidaan kerhokokouksen päätöksellä kutsua kerhon toimintaa ansiokkaasti tukeneita tai edistäneitä henkilöitä. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
  
 
Varsinaisiksi jäseniksi kerhon hallitus voi hyväksyä suomalaisia vakinaisessa
tai eronnut vakinaisessa palveluksessa ( evp ) olevia upseereita ja reservin ( res ) upseereita, vakinaisessa tai eronnut vakinaisesta palveluksesta ( evp ) olevia määräaikaisia reservin upseereita, erikoisupseereita, sotilaspappeja ja opistoupseereita.

Kannattaviksi jäseniksi kerhon hallitus voi hyväksyä hakemuksesta myös muita maanpuolustustyötä tukevia henkilöitä kahden varsinaisen jäsenen suosittelemana. Kannattavalla jäsenellä ei ole päätösvaltaa kerhon asioissa eikä häntä voi valita kerhon hallitukseen. 
 
Varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksun määrää vuosikokous toimikaudeksi kerrallaan.
 
Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä kerhon hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta kerhokokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.
 
Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hänellä on jäsenmaksu suorittamatta kahdelta (2) toimintavuodelta tai jos jäsen on syyllistynyt kerhon sääntöjen rikkomiseen tai yhdistyksen vastaiseen toimintaan tai on syyllistynyt upseerille sopimattomaan käytökseen.
 
Kolmessa viime tapauksessa on asianomaiselle suotava mahdollisuus antaa asiasta vastine hallitukselle ennen erottamispäätöstä.
 
4§ HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT
 
Kerhon asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, joka valitaan seuraavaan vuosikokoukseen asti.

Hallituksen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään 3 ja enintään 10 jäsentä. Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan on oltava valintahetkellä vakinaisessa palveluksessa. Vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä pyritään valitsemaan aktiivipalveluksessa olevien Kadettikoulun käyneiden upseereiden keskuudesta.
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.
Hallitus voi valita ulkopuoleltaan sihteerin, kerhomestarin tai muita toimihenkilöitä. Hallitus voi nimetä eri toimikuntia ja projektiryhmiä.
 
5§ TOIMI- JA TILIKAUSI
 
Kerhon toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.
 
6§ NIMEN KIRJOITTAMINEN
 
Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.
 
7§ TILIT
 
Tilinpäätös, kertomus edellisen kauden toiminnasta ja kokouspöytäkirjat on annettava vähintään 3 viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto vastuussa olevalle hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta.
Kerhokokouksen ja hallituksen vaatimuksesta voidaan tilit tarkastaa muulloinkin.
 
8§ KERHOKOKOUKSET
 
Kerhokokoukset ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous. Vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa käsitellään:
–         kertomus edellisen toimintakauden toiminnasta
–         tilinpäätös
–         tilintarkastajien lausunto
–         vahvistetaan tilinpäätös
–         päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
–         toimintasuunnitelma alkaneelle toimintakaudelle
–         tulo- ja menoarvioesitys
–         valitaan hallitus sääntöjen 4§:n mukaisesti
–         valitaan 2 tilintarkastajaa ja heille 2 varahenkilöä
–         päätetään jäsenmaksun suuruus
Käsitellään muut hallituksen esittämät ja jäsenten hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, jotka on jätetty hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia on voitu sisällyttää kokouskutsuun.
 
Hallitus kutsuu kerhon ylimääräiseen kokoukseen, kun katsoo sen tarpeelliseksi tai kerhon kokous niin päättää. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle myös silloin, kun vähintään 1/10 kerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen enemmistö, ellei näissä säännöissä muuta määrätä.
 
9§ KOKOUSKUTSU
 
Kerhokokous kutsutaan koolle vähintään 3 viikkoa ennen kokousta jäsenille lähetettävällä kirjallisella kutsulla tai sähköpostiviestillä.
 
10§ ÄÄNIOIKEUS
 
Kerhokokouksessa on jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Äänioikeutta ei voi siirtää toiselle valtakirjalla.
 
 
11§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA KERHON PURKAMIINEN
 
Kerhon sääntöjen muuttamisesta ja kerhon purkamisesta on kokouskutsussa mainittava.
Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä kerhokokouksessa, joiden välillä on vähintään 30 päivää.
 
Kerhon purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kerhokokouksessa, joiden välillä on vähintään 30 päivää. Päätös astuu voimaan, jos molemmissa kokouksissa purkamista on kannattanut vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä.
 
12§ TOIMINNAN LOPETTAMINEN JA KERHON VARAT
 
Jos Kerho puretaan tai lakkautetaan, siirretään sen omaisuus Helsingin alueella toimivalle tai perustettavalle rekisteröidylle upseerikerholle, muulle vastaavaa toimintaa harjoittavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai oikeuskelpoiselle yhteisölle Kerhon viimeisessä kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti. Arkisto ja historiallista arvoa omaava omaisuus, josta hallitus vastaa, luovutetaan Sota- arkistolle ja Sotamuseolle, ellei edellä mainittu muu omaisuuden vastaanottaja jatka Kerhon perinteitä.
 
13§ SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET SÄILYVÄT
 
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät näiden sääntöjen astuessa voimaan ja jäsenkriteerien muuttuessa.