Valikko Sulje

Santahaminan Upseerikerho r.y:n säännöt


1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Santahaminan Upseerikerho ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Näissä
säännöissä käytetään yhdistyksestä jäljempänä nimitystä Kerho.


2§ TARKOITUS JA TOIMINTA
Kerhon tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää jäsenissä toveruutta, yhteenkuuluvuutta ja
upseerihenkeä; edistää ja ylläpitää jäsentensä upseeritaitoja ja -valmiuksia sekä toimia
yhdyssiteenä kerhon ja muiden upseerijärjestöjen sekä Santahaminassa toimivien muiden
yhdistysten kesken.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kerho järjestää yhteisiä esitelmä-, kerho- ja juhlailtoja sekä
upseerien jatkokoulutusta.
Kerho ylläpitää Santahaminan Teerisaaressa olevaa saunamajaa sekä jäsenten että
yhteistyökumppaneiden ja Santahaminan asukkaiden käyttöön.
Toimintaansa tukeakseen Kerho voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja
kiinteää omaisuutta, ylläpitää Santahaminan kerhoravintolaa sekä harjoittaa yhdistyslain 5 §:n
mukaista taloudellista toimintaa. Lisäksi Kerho voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.


3§ JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
Kerhossa on kunniajäseniä, varsinaisia jäseniä ja kannattavia jäseniä. Kunniajäseneksi
hallituksen esityksestä voidaan kerhokokouksen päätöksellä kutsua kerhon toimintaa
ansiokkaasti tukeneita tai edistäneitä henkilöitä. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
Varsinaisiksi jäseniksi kerhon hallitus voi hyväksyä suomalaisia vakinaisessa tai eronnut
vakinaisessa palveluksessa (evp) olevia upseereita ja reservin upseereita, vakinaisessa tai
eronnut vakinaisessa palveluksessa (evp) olevia määräaikaisia reservin upseereita,
erikoisupseereita, sotilaspappeja ja opistoupseereita.
Kannattaviksi jäseniksi kerhon hallitus voi hyväksyä hakemuksesta myös muita
maanpuolustustyötä tukevia henkilöitä kahden varsinaisen jäsenen suosittelemana.
Kannattavalla jäsenellä ei ole päätösvaltaa kerhon asioissa eikä häntä voi valita kerhon
hallitukseen.
Varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksun määrää vuosikokous toimikaudeksi
kerrallaan.
Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä kerhon hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla erosta kerhokokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen,
jos hänellä on jäsenmaksu suorittamatta kahdelta (2) toimintavuodelta tai jos jäsen on
syyllistynyt kerhon sääntöjen rikkomiseen tai yhdistyksen vastaiseen toimintaan tai on
syyllistynyt upseerille sopimattomaan käytökseen. Kolmessa viime tapauksessa on
asianomaiselle suotava mahdollisuus antaa asiasta vastine hallitukselle ennen
erottamispäätöstä.


4§ HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT
Kerhon asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, joka valitaan seuraavaan
vuosikokoukseen asti. Hallituksen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään 3 ja
enintään 10 jäsentä.
Vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja hallituksen, joka keskuudestaan valitsee
järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan on
oltava valintahetkellä vakinaisessa palveluksessa. Vähintään puolet muista hallituksen
jäsenistä pyritään valitsemaan aktiivipalveluksessa olevien Kadettikoulun käyneiden
upseereiden keskuudesta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen,
kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.
Hallitus voi valita ulkopuoleltaan sihteerin, kerhomestarin tai muita toimihenkilöitä. Hallitus voi
nimetä eri toimikuntia ja projektiryhmiä.


5§ TOIMI- JA TILIKAUSI
Kerhon toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.


6§ NIMEN KIRJOITTAMINEN
Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun
muun hallituksen jäsenen kanssa.


7§ TILIT JA TOIMINNANTARKASTAMINEN
Tilinpäätös, kertomus edellisen kauden toiminnasta ja kokouspöytäkirjat on annettava
vähintään 3 viikkoa ennen vuosikokousta toiminnantarkastajille. Toiminnantarkastajien tulee
antaa kirjallinen lausunto vastuussa olevalle hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen
vuosikokousta.
Kerhokokouksen ja hallituksen vaatimuksesta voidaan toiminta tarkastaa muulloinkin.


8§ KERHOKOKOUKSET
Kerhokokoukset ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous. Vuosikokous pidetään vuosittain
maaliskuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa käsitellään:
– kertomus edellisen toimintakauden toiminnasta
– tilinpäätös
– tilintarkastajien lausunto
– vahvistetaan tilinpäätös
– päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
– toimintasuunnitelma alkaneelle toimintakaudelle
– tulo- ja menoarvioesitys
– valitaan hallitus sääntöjen 4§:n mukaisesti
– valitaan 2 toiminnantarkastajaa ja heille 2 varahenkilöä
– päätetään jäsenmaksun suuruus
Käsitellään muut hallituksen esittämät ja jäsenten hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, jotka
on jätetty hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia on voitu sisällyttää kokouskutsuun.
Hallitus kutsuu kerhon ylimääräiseen kokoukseen, kun katsoo sen tarpeelliseksi tai kerhon
kokous niin päättää. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle myös silloin, kun vähintään
1/10 kerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Äänestyksissä
ratkaisee yksinkertainen enemmistö, ellei näissä säännöissä muuta määrätä.
Kerhokokoukseen voi osallistua etäyhteydellä. Etäyhteys ei muuta jäsenen oikeuksia.


9§ KOKOUSKUTSU
Kerhokokous kutsutaan koolle vähintään 3 viikkoa ennen kokousta jäsenille lähetettävällä
kirjallisella kutsulla tai sähköpostiviestillä.


10§ ÄÄNIOIKEUS
Kerhokokouksessa on jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Äänioikeutta ei
voi siirtää toiselle valtakirjalla.


11§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA KERHON PURKAMIINEN
Kerhon sääntöjen muuttamisesta ja kerhon purkamisesta on kokouskutsussa mainittava.
Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään 3/4
enemmistö annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä kerhokokouksessa, joiden välillä on
vähintään 30 päivää.
Kerhon purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kerhokokouksessa,
joiden välillä on vähintään 30 päivää. Päätös astuu voimaan, jos molemmissa kokouksissa
purkamista on kannattanut vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä.


12§ TOIMINNAN LOPETTAMINEN JA KERHON VARAT
Jos Kerho puretaan tai lakkautetaan, siirretään sen omaisuus Helsingin alueella toimivalle tai
perustettavalle rekisteröidylle upseerikerholle, muulle vastaavaa toimintaa harjoittavalle
rekisteröidylle yhdistykselle tai oikeuskelpoiselle yhteisölle Kerhon viimeisessä kokouksessa
tehdyn päätöksen mukaisesti. Arkisto ja historiallista arvoa omaava omaisuus, josta hallitus
vastaa, luovutetaan Sota- arkistolle ja Sotamuseolle, ellei edellä mainittu muu omaisuuden
vastaanottaja jatka Kerhon perinteitä.


13§ SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET SÄILYVÄT
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät näiden sääntöjen astuessa voimaan ja jäsenkriteerien
muuttuessa.


Nämä säännöt hyväksyttiin yhdistyskokouksessa 19.6.2021